دانلود

زرنگار 5.2

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


زنگار 76

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2007

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2010

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کلک 2013

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


ضبط تصویری (زرتوایمیج)

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


گارسه

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


ناشر

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کنترل پروژه

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


کیمیا

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


تماشا

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.


TeamViewer

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل

AnyDesk

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل

UltraViewer

لطفا پس از دانلود، فایل را از حالت فشرده خارج کرده و نصب نمایید.

دانلود نسخه کامل