نرم‌افزار کنترل پروژه مایکروسافت

امکانات نرم‌افزار

تاریخ شمسی برای نرم افزار کنتررل پروژه در نسخه های 2000 - 2002 و 2003